Câu hỏi của bạn Vũ Văn Thành tại hòm thư thanhvu.ncc@gmail.com hỏi :
Hiện nay, tôi đang công tác tại một đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước. Để đảm bảo duy trì hoạt động, đáp ứng nhu cầu phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các hoạt động kinh doanh của đơn vị, hàng năm đơn vị chúng tôi có triển khai công tác bảo trì, bảo dưỡng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất để chống xuống cấp công trình từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước. Quá trình triển khai có một số vướng mắc cần được làm rõ, kính đề nghị quý Bộ cho ý kiến hướng dẫn để triển khai thực hiện:
Ngày 15/02/2017, Bộ Xây dựng có ban hành quyết định số 79/QĐ-BXD công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Trong đó, định mức chi phí tư vấn lập Báo cáo KTKT được quy định tại Bảng số 4 kèm theo Quyết định này. Chi phí lập Báo cáo KTKT bao gồm toàn bộ các nội dung công việc: Thuyết minh, Thiết kế thi công – dự toán. Tuy nhiên, tỷ lệ cơ cấu chi phí các phần không được quy định rõ. Đồng thời cũng quy định tỷ lệ chi phí lập dự toán áp dụng trong các công trình có thiết kế 2 bước (thiết kế thi công sau thiết kế cơ sở), thiết kế 3 bước (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công) là 12% chi phí thiết kế thi công. Chúng tôi có một số hạng mục thực hiện có tính chất thường xuyên như vệ sinh khuôn viên, chăm sóc cây xanh, các hạng mục này có tổng mức đầu tư trên 500 triệu và dưới 15 tỷ đồng và không có tính chất sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và đầu tư mới nên chỉ yêu cầu lập thiết kế thi công và dự toán, không lập thành Báo cáo KTKT. Đơn vị tư vấn thiết kế đề xuất tạm tính chi phí lập thiết kế thi công và dự toán bằng 70% chi phí lập Báo cáo KTKT cho hạng mục đó.

Chúng tôi muốn hỏi cách tính như trên có hợp lý không? Nếu không hợp lý thì cách tính nào phù hợp? Trường hợp một số hạng mục bảo dưỡng chỉ có công tác lập dự toán (do sử dụng lại thiết kế cũ) thì chi phí lập dự toán được tính thế nào?

Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

Thiết kế xây dựng phải có nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt và được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Công bố Định mức quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì để hoàn thành công việc thiết kế gồm: thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, lập dự toán, lập chỉ dẫn kỹ thuật, lập quy trình bảo trì công trình, giám sát tác giả và mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

Việc xác định chi phí thiết kế xây dựng theo hướng dẫn tại Mục IV Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017. Trường hợp khi áp dụng các định mức trong Quyết định số 79/QĐ-BXD không phù hợp thì khi xác định chi phí thiết kế xây dựng bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn kèm theo Quyết định này.

Cục Kinh tế xây dựng