Câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Long tại hòm thư lg8412@gmail.com hỏi :

Công trình có 02 tòa nhà: tòa nhà A và tòa nhà B. Toà nhà A và  tòa nhà B có móng độc lập. Tòa A có 4 tầng, tổng diện tích xây dựng là 8.500 m2; tòa B có 9 tầng, tổng diện tích xây dựng là 12.600 m2. Hai tòa nhà được kết nối với nhau từ tầng 1 đến tầng 4 bằng dầm sàn sảnh đi chung có khích thước 2m x 8m = 16 m2. Vậy xin hỏi, cách tính gộp tổng diện sàn của 02 tòa nhà để tính tổng diện tích sàn là: 8.500 + 12.600 + 16 = 21.116 (m2) cấp công trình là cấp I; cách tính này là đúng hay sai?
Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

Cấp công trình của một công trình độc lập được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD. Trường hợp công trình không có thông tin về quy mô công suất để xác định cấp công trình theo Phụ lục 1 Thông tư 03/2016/TT-BXD thì chỉ xác định cấp công trình theo loại và quy mô kết cấu quy định tại Bảng 2 Phụ lục 2 Thông tư 03/2016/TT-BXD. Trong nội dung hỏi của công dân, các tòa nhà A và tòa nhà B có móng độc lập vì vậy chúng là các công trình độc lập. Do đó, khi xác định cấp công trình của tòa nhà A, tòa nhà B theo quy mô kết cấu trên cơ sở diện tích sàn xây dựng thì căn cứ vào diện tích sàn xây dựng của từng tòa nhà.


Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng