Câu hỏi của bạn Nguyễn Hải Anh tại địa chỉ thư điện tử : haianhn21@gmail.com:
Dự án tôi đang triển khai có quy mô 15ha, giá trị xây lắp 70 tỷ cho phần hạ tầng kỹ thuật (Tính theo suất đầu tư tra tại Quyết định 706/QĐ-BXD do BXD ban hành ngày 30/06/2017). Khi lập chi phí cho phần thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật, tra bảng 14 , Quyết định 79/QĐ-BXD do BXD ban hành ngày 15/02/2017 thì ngoài tổng giá trị xây lắp thì hệ số chi phí còn phụ thuộc vào Cấp công trình.

Vậy cho hỏi, trong trường hợp này thì xác định cấp công trình như thế nào?

Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính Phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì Chi phí đầu tư xây dựng gồm tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu xây dựng, định mức xây dựng, giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng; thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (Thông tư số 03/2016/TT-BXD) thì cấp công trình quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD dùng để quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo nội dung tại Điều 1 Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng (Quyết định số 79/QĐ-BXD) thì Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình, xác định giá gói thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Vì vậy, cấp công trình trong Quyết định số 79/QĐ-BXD được xác định theo các quy định của Thông tư số 03/2016/TT-BXD.

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng