Câu hỏi của bạn Trần Minh Tiến tại hòm thư tranminhtienkd@gmail.com hỏi :
Ngày 12/5/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Theo đó, Điều 29 quy định:

“1. Thí nghiệm đối chứng được thực hiện trong các trường hợp sau:

a. Được quy định trong hợp đồng xây dựng hoặc chỉ dẫn kỹ thuật đối với công trình quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng và môi trường;

b. Khi vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị và chất lượng thi công xây dựng có dấu hiệu không bảo đảm chất lượng theo yêu cầu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật hoặc thiết kế;

c. Theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

2. Kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình được thực hiện trong các trường hợp sau:

a. Được quy định trong hợp đồng xây dựng hoặc chỉ dẫn kỹ thuật theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế;

b. Khi công trình, hạng mục công trình, bộ phận công trình xây dựng có biểu hiện không bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của thiết kế;

c. Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

d. Trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp hoặc theo yêu cầu của cơ quan chủ trì tổ chức giám định nguyên nhân sự cố khi xảy ra sự cố công trình xây dựng;

đ. Theo yêu cầu của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng hoặc yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng khi cần thiết”.

Vậy cho tôi hỏi, trường hợp một số dự án/công trình giao thông trong chỉ dẫn kỹ thuật của thiết kế có yêu cầu thí nghiệm đối chứng hoặc kiểm định chất lượng trong quá trình thi công xây dựng công trình thì chủ đầu tư có được phép tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện các công tác này hay không?

Về vấn đề này, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 29 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 46/2015/NĐ-CP), các công trình quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng và môi trường mà trong hợp đồng xây dựng hoặc chỉ dẫn kỹ thuật có quy định thực hiện thí nghiệm đối chứng thì Chủ đầu tư được tổ chức thực hiện công tác thí nghiệm đối chứng theo quy định.

2. Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, trường hợp hợp đồng xây dựng hoặc chỉ dẫn kỹ thuật của công trình có quy định về việc thực hiện kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình thì Chủ đầu tư được tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình theo quy định./.

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng