Câu hỏi của bạn Nguyen Hai Thanh tại hòm thư haipmuqnam@gmail.com hỏi :
Đơn vị chúng tôi là Ban quản lý dự án xây dựng cầu đường vừa mới được thành lập nhưng không có đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng nên phải thuê nhà thầu giám sát thi công xây dựng, trong quá trình ban hành các biên bản nghiệm thu chúng tôi gặp một số vướng mắc nên xin được hỏi như sau:

1. Đối với biên bản nghiệm thu công việc xây dựng: thành phần nào được ký trong biên bản này, có phải là Tư vấn giám sát và cán bộ kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu hay không?

2. Đối với Biên bản nghiệm thu bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng hoàn thành: thành phần nào được ký trong biên bản này, Ban QLDA đã thuê Tư vấn giám sát thì cán bộ kỹ thuật Ban và lãnh đạo Ban phụ trách kỹ thuật có phải ký trong biên bản này hay không?

3. Đối với Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng: thành phần nào được ký trong biên bản này?

Sau khi nghiên cứu, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

Theo quy định của Nghị định 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì đối với công tác nghiệm thu trong quá trình xây dựng, trong thành phần tham gia nghiệm thu có giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư.

Giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư có thể là người của Ban Quản lý dự án, trường hợp chủ đầu tư đủ điều kiện năng lực tự quản lý dự án hoặc là giám sát của tổ chức tư vấn giám sát trường hợp thuê tổ chức tư vấn giám sát. Nếu chủ đầu tư chỉ thuê tổ chức tư vấn giám sát thực hiện một phần công việc giám sát hoặc yêu cầu người của chủ đầu tư phải có mặt trong thành phần nghiệm thu thì sẽ có cả hai đối tượng trên. Trường hợp cán bộ Ban Quản lý dự án tham gia nghiệm thu, cán bộ này sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng với công việc được giao.