Câu hỏi của bạn Lê Nguyên Hiếu tại hòm thư hieu.qldayte@gmail.com hỏi :
Hiện nay thực hiện theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì không quy định việc chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư) phải ghi chép nhật ký giám sát chủ đầu tư. Vậy kính đề nghị quý Bộ giải đáp cho tôi về quy định về việc ghi chép nhật ký giám sát của chủ đầu tư?
Về vấn đề này, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của pháp luật về xây dựng tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 46/2015/NĐ-CP), Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Thông tư số 26/2016/TT-BXD) thì không quy định về việc ghi chép nhật ký giám sát của chủ đầu tư. Tại Khoản 11 Điều 25 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quy định Nhà thầu thi công xây dựng công trình có nhiệm vụ lập nhật ký thi công xây dựng công trình.

Chủ đầu tư thoả thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình. Nội dung của nhật ký thi công xây dựng công trình được quy định chi tiết tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 26/2016/TT-BXD.

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng