Câu hỏi của bạn Nguyen Thi Le tại hòm thư nhan_le2005@yahoo.com.vn hỏi :
“1) Theo quyết định 18 của BXD về quản lý chất lượng công trình thì có mẫu về báo cáo chất lượng công trình của TVGS, ĐVTC, TVTK. Theo nghị định số 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình thì không có mẫu báo cáo. Vậy có yêu cầu các đơn vị báo cáo không? Theo mẫu nào?

2) Quyết định số 1260/1998/QĐ-BXD ngày 28/11/1998 và quyết định số 10/2001/QĐ-BXD ngày 11/06/2001về việc ban hành bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng. Hai quyết định trên có còn hiệu lực không? Quyết định nào thay thế 2 quyết định trên?”.

Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Trong danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lựcđược ban hành kèm theo Quyết định số 09/2006/QĐ-BXD ngày 29/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng thì các văn bản sau đây hết hiệu lực:

– Quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng được ban hành kèm theo Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng.

– Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựngđược ban hành kèm theo Quyết định số 1260/1998/QĐ-BXD ngày 18/11/1998 .

– Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựngđược ban hành kèm theo Quyết định số 10/2001/QĐ-BXD ngày 11/06/2001.

Do đó việc xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình theo thông tư 07/2007/TT-CP ngày 25/07/2007 của Bộ Xây Dựng.

2/ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng không quy định Nhà thầu giám sát thi công xây dựng, Nhà thầu thiết kế, Nhà thầu thi công xây dựng phải có báo cáo. Tuy nhiên Chủ đầu tư có thể yêu cầu các Nhà thầu này báo cáo theo nội dung thoả thuận trong hợp đồng.

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng