Câu hỏi của bạn Nguyễn Song Lâm tại hòm thư Lamns.xd@mard.gov.vn hỏi :
– Ngày 5/11/2007 Bộ Xây dựng ban hành chỉ thị số 07/2007/CT-BXD về tăng cường công tác quản lý xây dựng đối với các công trình Xây dựng (XD) nhà cao tầng trong đó có qui định “Nhà thầu thi công XD lập hệ thống quan trắc biến dạng công trình và công trình lân cận…”.

– Ngày 18/4/2008 Chính phủ ban hành NĐ số 49/2008/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong đó có sửa đổi điều 28 về chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng.

Khi áp dụng các qui định của Nhà nước vào công việc thường ngày, có ý kiến cho rằng NĐ số 49 của Chính phủ đã thay thế CT số 70 của Bộ Xây dựng, cụ thể là nhà thầu xây dựng không cần tổ chức quan trắc biến dạng nữa mà Chủ đầu tư phải thực hiện điều 28 của NĐ 49 là đủ.

Xin hỏi Bộ Xây dựng:

– Ý kiến trên đây có đúng không?

– Theo Tôi thì phải thực hiện đồng thời cả 2 nội dung theo CT 07 của Bộ XD và điều 28 NĐ 49 của Chính phủ là đúng hay sai?

Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng thì một trong các căn cứ để nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng là “các tài liệu đo đạc, quan trắc lún và biến dạng các hạng mục công trình, toàn bộ công trình và các công trình lân cận trong phạm vi lún ảnh hưởng trong quá trình xây dựng (độ lún, độ nghiêng, chuyển vị ngang, góc xoay… ).

Vì vậy, để nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng hoặc chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng (nếu công trình thuộc đối tượng có yêu cầu) thì công tác quan trắc biến dạng công trình và công trình lân cận được nêu trong Chỉ thị 07/2007/CT-BXD ngày 5/11/2007 cần phải được thực hiện.

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng