Câu hỏi của bạn Binh Vu tại hòm thư dbinhvu@yahoo.com hỏi :

Theo quy định của Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì “Hồ sơ thiết kế phải được chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu sau khi phê duyệt”. Nhưng vừa qua, khi tôi trình thiết kế cơ sở dự án cho Sở Xây dựng thẩm định thì Sở Xây dựng lại yêu cầu tôi phải ký Biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở trước khi trình thẩm định (Biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở phải đính kèm trong hồ sơ thiết kế cơ sở khi trình thẩm định). Vậy, việc Sở Xây dựng yêu cầu phải ký Biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở trước khi trình thẩm định là đúng hay không?

Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

Theo khoản 3 điều 1 Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng thì “Hồ sơ thiết kế phải được chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu sau khi phê duyệt”. Trường hợp Sở Xây dựng yêu cầu bạn ký biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở trước khi trình thẩm định là không đúng với quy định nêu trên.

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng