Câu hỏi của bạn Ha Lac tại hòm thư lacha_58@yahoo.com.vn hỏi :

“Tôi ở cơ quan quản lý nhà nước, kiểm tra công trình Trại tạm giam giữ ở huyện do Sở Công an làm chủ đầu tư; Tư vấn tư nhân giám sát nhưng Trưởng phòng hậu cần Công an tỉnh không cho kiểm tra vì cho rằng đây là công trình bí mật quốc gia. Tôi nghiên cứu Luật Xây dựng, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và Nghị định số 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ nhưng không có điều khoản nào quy định không cho kiểm tra chất lượng công trình, chỉ quy định trong trường hợp cấp giấy phép xây dựng. Vậy, việc Trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh không cho kiểm tra như vậy có đúng không? Nếu đúng hoặc không đúng thì quy định ở tài liệu nào?”.

Sau khi nghiên cứu, Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng có ý kiến như sau:

Công trình bí mật nhà nước quy định tại mục 1 Điều 2 Nghị định 71/2005/NĐ-CP ngày 6/6/2005 về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù.

Nếu công trình mà bạn hỏi thuộc diện công trình bí mật của nhà nước thì thực hiện theo Nghị định 71/2005/NĐ-CP ngày 6/6/2005 về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù.

Theo quy định tại mục 3 Điều 9 Nghị định 71/2005/NĐ-CP ngày 6/6/2005 về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù quy định “Những nội dung về quản lý chất lượng xây dựng công trình được thực hiện theo quy định tại Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Việc giám sát, nghiệm thu chất lượng công trình do người được giao quản lý tổ chức thực hiện, không tổ chức hội đồng nghiệm thu nhà nước”.

Như vậy, việc người được giao quản lý không cho bạn kiểm tra là đúng theo quy định.

Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng