Câu hỏi của ông Nguyễn Thanh Truyền tại Quảng Nam:
Ông Nguyễn Thanh Truyền (Quảng Nam) tốt nghiệp kỹ sư xây dựng hơn 10 năm. Ông đã được Sở Xây dựng Đà Nẵng cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn (Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng (không ghi hạng); Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng II) theo quy định của Luật Xây dựng 2003.

Đến nay các chứng chỉ hành nghề xây dựng nêu trên của ông Truyền đã hết hạn sử dụng, ông muốn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng. Ông Truyền hỏi, ông phải lập hồ sơ theo quy định tại Mục 1, Khoản 14, Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP (như trường hợp cấp lần đầu) hay theo Mục 2, Khoản 14, Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP?

Trong mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được ban hành tại Phụ lục 01 kèm theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP có dòng ghi chú “1. Không yêu cầu kê khai trong trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạng sử dụng/hư hỏng/bị mất”.

Ông Truyền hỏi, chứng chỉ cũ ở đây có phân biệt là chứng chỉ cũ đã được cấp theo Luật Xây dựng 2003 hay Luật Xây dựng 2014 không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Ông Nguyễn Thanh Truyền đã được cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng và kỹ sư định giá hạng II theo quy định của Luật Xây dựng năm 2003. Đến nay các chứng chỉ trên đã hết hạn sử dụng. Như vậy, ông Nguyễn Thanh Truyền thuộc trường hợp cấp mới theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thực hiện theo quy định tại Mục 1, Khoản 14, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

“Chứng chỉ cũ” trong ghi chú tại mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được ban hành tại Phụ lục 01 kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP được hiểu là chứng chỉ được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014.