Câu hỏi của bạn Phan Thành Tiến tại hòm thư Tienphan.tckhpq@gmail.com hỏi :
Trong năm 2019 UBND huyện có phê duyệt danh mục phân bổ vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư các công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở cho các xã, ban ngành trên địa bàn huyện. Ví dụ có 01 công trình tổng mức phê duyệt Báo cáo KTKT 800 triệu đồng, trong đó gói thầu cải tạo sửa chữa 700 triệu đồng. Sau khi UBND huyện phê duyệt Báo cáo KTKT công trình xong. Chủ đầu tư lập Tờ trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình Phòng TCKH thẩm định. Trong đó Chủ đầu tư trình gói thầu cải tạo sửa chữa 700 triệu đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn (Căn cứ theo Luật Đấu thầu số 43/2013 và Nghị định số 63/2014)

Như vậy Chủ đầu tư căn cứ theo Luật Đấu thầu số 43/2013 và Nghị định số 63/2014 để trình gói thầu cải tạo sửa chữa 700 triệu đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn là đúng hay sai? Nếu sai thì phải căn cứ pháp lý nào quy định hạn mức và hình thức LCNT cho các công trình cải tạo, sửa chữa bằng nguồn vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư.

Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

Trường hợp hoạt động đấu thầu của dự án (như nội dung của câu hỏi) thuộc đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh theo quy định tại Điều 1 và khoản 1 Điều 2 của Luật Đấu thầu năm 2013 thì việc chỉ định thầu thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật này. Hạn mức chỉ định thầu và quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 54 và Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu.


Cục Quản lý hoạt động xây dựng