Câu hỏi của bạn dung nguyen anh tại hòm thư nadung78@yahoo.com hỏi :
Chúng tôi là doanh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng có chức năng: thiết kế, giám sát, quản lý dự án và kiểm định chất lượng công trình. Tuy nhiên, theo khoản 1, điều 10 – Thông tư 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011 của Bộ hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận ATCL, chứng nhận CLPH: Yêu cầu về năng lực của tổ chức chứng nhận là phải có chức năng hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận, vậy xin hỏi Quý Bộ với năng lực như trên chúng tôi có được phép hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận hay không hay phải đăng ký bổ sung chức năng hoạt động chứng nhận. Trường hợp phải bổ sung chức năng hoạt động thì tên gọi đầy đủ của chức năng này là gì?
Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 03/2011/TT-BXD, yêu cầu về pháp nhân của tổ chức chứng nhận là phải có chức năng hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận. Vì vậy doanh nghiệp bạn phải bổ sung chức năng hoạt động “chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình xây dựng” và “chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng” nếu muốn hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận này.

Trường hợp doanh nghiệp bạn đã bổ sung chức năng hoạt động nêu trên và đáp ứng các điều kiện khác về năng lực của tổ chức được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 Thông tư số 03/2011/TT-BXD thì đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận chất lượng công trình xây dựng.


Giám định Nhà nước về Chất lượng Công trình Xây dựng