Câu hỏi của bạn Nguyễn Quốc Phong tại hòm thư triviet04@gmail.com hỏi :
Sau khi hồ sơ thiết kế xây dựng công trình được thẩm định, phê duyệt theo quy định, chủ đầu tư kiểm tra khối lượng công việc đã thực hiện, sự phù hợp về quy cách, số lượng hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu thiết kế nếu đạt yêu cầu. Vậy cho tôi hỏi, sau khi hồ sơ thiết kế xây dựng công trình được thẩm định, phê duyệt, có phải làm Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế giữa Chủ đầu tư và tư vấn thiết kế nữa không (trước khi trình phê duyệt đã có biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế), hay chỉ làm thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu thiết kế?
Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì sau khi hồ sơ thiết kế xây dựng công trình được thẩm định, phê duyệt theo quy định, chủ đầu tư kiểm tra khối lượng công việc đã thực hiện, sự phù hợp về quy cách, số lượng hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu thiết kế nếu đạt yêu cầu. Việc nghiệm thu hồ sơ thiết kế giữa chủ đầu tư và tư vấn thiết kế được thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng.

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng