Câu hỏi của bạn Dương Lạc tại hòm thư duonglac@gmail.com hỏi :

Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng đã nhận được câu hỏi của công dân Huỳnh Văn Lượng hỏi về việc áp dụng Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng xây dựng công trình xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về quản lý chất lượng xây dựng công trình xây dựng được áp dụng đối với các chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, bảo hành và bảo trì, quản lý và sử dụng công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, Nghị định này được áp dụng đối với tất cả các dự án, công trình xây dựng mà không phân biệt nguồn vốn.

 
Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng