Câu hỏi của bạn Lê Danh Duyên tại hòm thư duyenledanh@gmail.com hỏi :
Công ty chúng tôi đang thi công hạng mục cọc khoan nhồi. Theo TCXDVN 326:2004  quy định về lấy mẫu bê tông cọc: “11.5.1 Bê tông tru­ớc khi đổ phải lấy mẫu, mỗi cọc 3 tổ mẫu lấy cho ba phần, đầu, giữa và mũi cọc, mỗi tổ 3 mẫu. Cốt liệu, nu­ớc và xi măng đu­ợc thử mẫu, kiểm tra theo quy định cho công tác bê tông. Kết quả ép mẫu kèm theo lý lịch cọc”.

Như vậy theo tiêu chuẩn mỗi cọc chỉ cần lấy 3 tổ mẫu. Nhưng tại công trình chúng tôi đang thi công, TVGS yêu cầu nén 1 tổ mẫu R7 và 3 tổ mẫu R28 đối với các cọc có đường kính từ 1,0m đến 1,5m. Còn đối với những cọc đường kính 1,8m thì phải nén 2 tổ R7, 3 tổ R28. Như vậy trong các trường hợp này chúng tôi phải lấy từ 4 đến 5 tổ mẫu.

+ Xin hỏi yêu cầu của TVGS về số lượng tổ mẫu như thế có đúng với TCXDVN 326:2004 hay không?

+ Khi làm biên bản nghiệm thu cọc khoan nhồi, TVGS yêu cầu Phải có đủ kết quả đỏ R7 &  R28 mới ký nghiệm thu. Xin hỏi yêu cầu ” Phải có đủ kết quả đỏ R7 &  R28 mới ký nghiệm thu” của TVGS có đúng hay không, nếu chỉ đủ kết quả đỏ R28 thì có đủ điều kiện không? Quy định nào yêu cầu phải sử dụng đồng thời kết quả R7 & R28 để nghiệm thu?

Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về số lượng tổ mẫu: Theo yêu cầu của TCXDVN 326:2004 chỉ là số lượng tổ mẫu tối thiểu để kiểm tra chất lượng bê tông cọc. Tùy thuộc đặc thù của từng công trình mà số lượng tổ mẫu cần thiết sẽ được quy định trong chỉ dẫn kỹ thuật hoặc yêu cầu của hồ sơ thiết kế được chủ đầu tư phê duyệt.

2. Về kết quả thí nghiệm R7 và R28:

+) Kết quả nén mẫu bê tông ở tuổi 28 ngày là giá trị pháp lý cao nhất để nghiệm thu chất lượng bê tông cọc, tuy nhiên để đảm bảo độ tin cậy chất lượng bê tông thì có thể nén mẫu bê tông ở tuổi 7 ngày để theo dõi quá trình phát triển của bê tông;

+) Việc qui định đồng thời kết quả nén mẫu bê tông ở tuổi 7 ngày và 28 ngày thực hiện theo qui định trong chỉ dẫn kỹ thuật hoặc yêu cầu của hồ sơ thiết kế được chủ đầu tư phê duyệt. Trường hợp trong chỉ dẫn kỹ thuật hoặc yêu cầu của hồ sơ thiết kế được chủ đầu tư phê duyệt không yêu cầu có kết quả nén mẫu bê tông ở tuổi 7 ngày mà Tư vấn giám sát yêu cầu thì phải được chủ đầu tư đồng ý bằng văn bản.


Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng