Câu hỏi của bạn hovan lam tại hòm thư hovanlam0405@yahoo.com hỏi :
“1) Xin cho hỏi về công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng.

– Công ty chúng tôi trúng gói thầu thi công phần: sản xuất và ép cọc móng.

– Sau khi thi công xong (cả phần sản xuất cọc và phần ép cọc), chúng tôi làm “biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục thi công xây dựng”.

– Theo TCXDVN 371:2006, phụ lục B: “phân chia bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng” thì phần móng cọc thuộc bộ phận công trình, không thuộc hạng mục công trình. Vậy tôi làm “biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục thi công xây dựng” đúng hay sai? Tôi làm “biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng” được không?

2) Xin cho hỏi thế nào gọi là tổng thầu?”

Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật thì tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng, bởi vậy TCXDVN 371:2006 “Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng” không bắt buộc áp dụng.

Theo thư bạn trình bày thì TCXDVN 371:2006 đã được Chủ đầu tư cho phép áp dụng vào dự án. Căn cứ phụ lục B “Phân chia bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng” TCXDVN 371:2006, phần cọc móng thuộc bộ phận công trình xây dựng, không thuộc hạng mục công trình.

Vì vậy theo Điều 25 Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, nếu lập “Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục thi công xây dựng” là không hợp lý, mà phải lập “Biên bản nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng”.

2. Theo Khoản 23 Điều 3 Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Tổng thầu xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồng trực tiếp với công trình

– Tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng công trình

– Tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình

 

– Tổng thầu lập công trình, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.

 

 

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng