UBND TP HCM giao Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo Sở Xây dựng, thành viên tổ chuyên gia có liên quan đến những vi phạm như đã nêu ở phần kết luận thanh tra.

Thanh tra TP HCM vừa thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng về chấp hành pháp luật trong việc tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư dự án công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu có sử dụng nguồn vốn ngân sách và các dự án đầu tư xây dựng khác thuộc thẩm quyền của giám đốc Sở Xây dựng hoặc theo ủy quyền của UBND TP.

Thời kỳ thanh tra trong 2 năm, từ 1-1-2018 đến 31-12-2019

Thanh tra đã chỉ ra tồn tại, khuyết điểm trong việc tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư các dự án công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu có sử dụng nguồn vốn ngân sách: Sở Xây dựng thực hiện thẩm định chi phí quản lý dự án, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán chưa phù hợp theo quy định. Trách nhiệm chính thuộc về cán bộ thụ lý vụ việc, lãnh đạo phòng thẩm định dự án, giám đốc Sở Xây dựng thời kỳ có liên quan, liên đới chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu.

Về việc tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng khác thuộc thẩm quyền của giám đốc Sở Xây dựng hoặc theo ủy quyền của UBND TP, kết luận nêu rõ: Một số hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư chấp thuận đầu tư thực hiện thẩm định trễ hạn so với quy định. Không thực hiện lưu trữ hồ sơ của các đơn vị mà Sở Xây dựng cho rằng chưa đảm bảo điều kiện để chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận đầu tư dư án; không có biên bản họp tổ chuyên gia theo đúng quy đinh. Sở Xây dựng tham mưu cho UBND TP thực hiện 2, 3 thủ tục cùng lúc là chưa đảm bảo quy định của pháp luật.

Có 1 dự án có văn bản chấp thuận chủ trương và công nhận chủ đầu tư của cơ quan có thẩm quyền hết hiệu lực trước khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định chấp thuận đầu tư, là chưa thực hiện đúng theo quy định

Về nội dung thẩm định dự án, Sở Xây dựng còn có một số thiếu sót, vi phạm: Một số dự án chưa đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy định.


Thông báo kết luận của Thanh tra TP HCM

Một số dự án, Sở Xây dựng không thực hiện thẩm định hoặc thẩm định không đảm bảo đầy đủ điều kiện một số nội dung theo đúng quy định pháp luật như: năng lực tài chính, năng lực kinh nghiệm của chủ đầu tư; sự phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của TP; sự phù hợp của dự án với quy hoạch xây dựng nhà ở, quy hoạch đô thị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; sự phù hợp với giới hạn về quy mô dân số của khu vực thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất, tài nguyên; các yếu tố ảnh hưởng đến dự án như quốc phòng, an ninh, môi trường; về thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy; sự cần thiết đầu tư, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án; tiến độ thực hiện dự án.

Một số nội dung có thể hiện trong hồ sơ dự án nhưng khi thẩm định Sở Xây dựng không thể hiện trong tờ trình trình UBND TP như: chức năng kinh doanh bất động sản của chủ đầu tư, năng lực kinh nghiệm của chủ đầu tư; sự phù hợp của dự án với quy hoạch đô thị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; sự phù hợp với giới hạn về quy mô dân số của khu vực thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất, tài nguyên; sự cần thiết đầu tư, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.

Về pháp lý sử dụng đất: Trong tờ trình Sở Xây dựng trình UBND TP không thể hiện chính xác việc đảm bảo quyền sử dụng đất dự án theo quy định pháp luật, là chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm với UBND TP trong công tác tham mưu thực hiện các thủ tục đầu tư dự án nhà ở.

Về điều tiết nhà ở xã hội: có 17/26 dự án, trong tờ trình Sở Xây dựng chỉ ghi nhận chủ đầu tư thực hiện điều tiết nhà ở xã hội theo quy định pháp luật mà không xác định cụ thế chủ đầu tư phải thực hiện theo hình thức nào, thời gian thực hiện là chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với nhà ở xã hội trên địa bàn TP.

Ngoài ra, qua xác minh tại cơ quan thuế, có 3 trường hợp báo cáo tài chính do nhà đầu tư cung cấp cho Sở Xây dựng có mức vốn chủ sở hữu cao hơn so với báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế (cùng niên độ kế toán). Qua đây cho thấy có dấu hiệu cung cấp hồ sơ, tài liệu không chính xác cho cơ quan nhà nước nhằm chứng minh năng lực tài chính để thực hiện các thủ tục đầu tư dự án.

Các thiếu sót, vi phạm nêu trên trách nhiệm chính thuộc về tổ chuyên gia (đối với hồ sơ lấy ý kiến của tổ chuyên gia); cán bộ thụ lý, lãnh đạo Phòng Phát triển Đô thị trực tiếp thụ lý hồ sơ, phó giám đốc sở phụ trách; giám đốc Sở Xây dựng từng thời kỳ có liên quan, liên đới chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu.

Về điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án: Sở Xây dựng có thiếu sót trong việc thẩm định về chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc và cơ cấu sử dụng đất phù họp với quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khi đề xuất UBND TP ban hành quyết định chấp thuận đầu tư, dẫn đến chủ đầu tư xin điều chỉnh bổ sung.

Sở Xây dựng không tham mưu, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về đất đai đối với các dự án chậm thực hiện mà đề xuất UBND TP chấp thuận điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự án, là chưa thực hiện đúng quy định.

Các thiếu sót, vi phạm nêu trên trách nhiệm chính thuộc về cán bộ thụ lý, lãnh đạo Phòng Phát triển Đô thị trực tiếp thụ lý hồ sơ, phó giám đốc sở phụ trách; giám đốc Sở Xây dựng từng thời kỳ có liên quan, liên đới chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu.

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra TP kiến nghị và được chủ tịch UBND TP giao giám đốc Sở Xây dựng kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến hạn chế, thiếu sót và làm rõ trách nhiệm đối các tập thể, cá nhân thuộc sở có liên quan đến những vi phạm như đã nêu tại kết luận thanh tra; đề xuất biện pháp xử lý phù hợp, báo cáo kết quả cho UBND TP và Thanh tra TP.

Giao giám đốc Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo Sở Xây dựng, thành viên tổ chuyên gia có liên quan đến những vi phạm như đã nêu ở phần kết luận thanh tra.

Theo NLD