Ngày 08/02/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 272/BXD-KTXD gửi các Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND nhân dân các Tỉnh, thành phố…. về việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn Nghị định. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Xây dựng quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng và kế hoạch xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, Bộ Xây dựng đang tiến hành tổng kết, đánh giá Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 23/5/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng (Thông tư số 05/2016/TT-BXD và Thông tư số 06/2016/TT-BXD) để chuẩn bị dự thảo sửa đổi, bổ sung (hoặc thay thế) các văn bản này.

Để việc sửa đổi, bổ sung (hoặc thay thế) các văn bản trên đảm bảo yêu cầu quản lý và phù hợp với thực tiễn, Bộ Xây dựng đề nghị Quý cơ quan báo cáo tình hình quản lý chi phí đầu tư xây dựng thuộc phạm vi mình quản lý, nội dung báo cáo tập trung vào một số vấn đề sau:

1. Những thuận lợi, khó khăn khi triển khai thực hiện Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và các Thông tư số 05/2016/TT-BXD, Thông tư số 06/2016/TT-BXD tại địa phương, đơn vị.

2. Đánh giá những nội dung còn tồn tại, chồng chéo, chưa phù hợp trong các quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng giữa của Nghị định và các Thông tư hướng dẫn trên với các văn bản pháp luật liên quan khác;

3. Đánh giá các vướng mắc trong quá trình thực hiện lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định đối với các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách, tập trung cụ thể vào một số nội dung chính như sau:

Về nội dung, cơ cấu khoản mục chi phí, phương pháp xác định Tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng;

Về quy định điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán;

Về nội dung, phương pháp xác định các thành phần chi phí trực tiếp (vật liệu, nhân công, máy thi công);

Về nội dung, phương pháp xác định các thành phần chi phí gián tiếp (chi phí chung, chi phí hạng mục chung…); sự phù hợp của các định mức tỷ lệ của các thành phần chi phí gián tiếp này.

4. Đánh giá những nội dung còn tồn tại, vướng mắc đối với hệ thống công cụ (định mức, đơn giá xây dựng; giá vật liệu, nhân công, máy thi công; suất vốn đầu tư, chỉ số giá xây dựng…) phục vụ công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, tập trung cụ thể vào một số nội dung chính như sau:

Về quy định và phương pháp hướng dẫn xây dựng các công cụ;

Về sự phù hợp của hệ thống công cụ hiện hành trong công tác lập và quản lý chi phí đảm bảo nguyên tắc tính đúng , tính đủ, phù hợp với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế;

Về cơ chế quy định sử dụng hệ thống công cụ trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

5. Đề xuất những nội dung cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện trong quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu và tổng hợp báo cáo bằng văn bản theo các nội dung trên và gửi về Cục Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng trước ngày 30/3/2018 (đồng thời gửi qua địa chỉ email: cuckinhtexaydung@gmail.com) để Bộ Xây dựng kịp thời tổng hợp, đánh giá.

Theo Trung tâm Thông tin ( Bộ Xây dựng)
Nguồn: Công văn 272/BXD-KTXD.