– Cung cấp các số liệu tin cậy cho việc đánh giá đúng mức độ  gồ ghề của mặt đường.

– Theo dõi, xem xét và đánh giá xu hướng xuống cấp của mặt đường.