Sớm ban hành các quy định về kiểm định chất lượng công trình sau hỏa hoạn