Xác định độ xuyên quang của kính đơn, kính dán hai lớp và ba lớp.