CDMI là đơn vị Tổ chức các sự kiện liên quan tới chuyển giao công nghệ xây dựng, khen thưởng đối với các công trình đạt chất lượng cao như: Triển lãm Công nghệ Xây dựng, Giải thưởng Công trình Xây dựng Chất lượng cao.