Thông báo

THÔNG BÁO V/v thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XVII

  Ngày 02/6/2020 Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) - Cơ quan Điều hành Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam đã có Thư mời số 513/GĐ-CDMI về việc mời tham dự Hội thảo và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XVII. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan nên kế hoạch tổ chức Hội thảo và Hội nghị …

Thư mời Tham dự Hội thảo và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XVII

Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ Thư mời số 513/GĐ-CDMI ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng về việc mời tham dự Hội thảo và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng lần thứ XVII. Để công tác tổ chức Hội thảo, Hội nghị được thành công, Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm …

Thông báo chiêu sinh Khóa đào tạo huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Thực …

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuât An toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngvà quan trắc môi trường lao động; Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; Căn cứ Thông tư số …

Hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới về công tác quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng, an toàn trong thi công xây dựng và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng khu vực phía Bắc năm 2019

Ngày 06/9/2019 tại Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình, Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam (VNBAC) khu vực phía Bắc đã tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới về công tác quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng, an toàn trong thi công xây dựng và Hội …