Kiểm tra khuyết tật công trình giữa trên sự biến thiên nhiệt độ giữa các cấu kiện.