– Kiểm tra độ phân mảnh của kính:

– Cho phép lưu chữ kết quả phân mảnh dưới dạng kỹ thuật số

– Tự động xác định số hạt tối thiểu

– Tự động xác định vị trí hạt đơn dài nhất