Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam (VNBAC) được hình thành tháng 10/2003 xuất phát từ nhu cầu liên kết, tậphợp những đơn vị, cá nhân thực hiện công tác kiểm định xây dựng với mục đích nâng cao năng lực, tập hợp sức mạnh phục vụ công tácquản lý chất lượng công trình xây dựng.

Hiện nay Mạng kiểm định đã có hoạt động thường niên và định kỳ, quy tụ hàng trăm đơn vị, cá nhân thực hiện công tác kiểm định xâydựng. Trong đó Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểmđịnh xây dựng được giao nhiệm vụ là đầu mối, giúp Cục trưởng Cục giám định điều hành hoạt động của Mạng kiểm định.

Những hoạt động của Mạng kiểm định tập trung vào các lĩnh vực:

  • Tổ chức tập huấn; đào tạo nâng cao nghiệp vụ và kỹ thuật; kỹ năng trong các lĩnh vực kiểm định như: thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị thí nghiệm, giám định, đánh giá và chứng nhận chất lượng công trình xây dựng
  • Phân loại, phân hạng và phân cấp các tổ chức kiểm định
  • Xây dựng kế hoạch hỗ trợ tăng cường năng lực ( thiết bị, nhân lực…) cho các đơn vị thành viên;
  • Tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động kiểm định trên tinh thần hợp tác phát triển;
  • Tham gia biên soạn, xây dựng tiêu chuẩn và góp ý soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kiểm định;
  • Thực hiện các nhiệm vụ kiểm định chất lượng công trình khi được các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng yêu cầu;
  • Thông báo về tình hình chất lượng công trình và các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động kiểm định;
  • Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm định, tiến tới công nhận lẫn nhau giữa các tổ chức kiểm định trên bình diện khu vực và toàn cầu

Hiện nay, số thành viên Mạng kiểm định chất lượng lên đến hơn 200 thành viên là các tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ xây dựng, đơn vị tư vấn, kiểm định, giám định, hiệu chỉnh thiết bị thí nghiệm, cung cấp thiết bị, các phòng LAS, VILAS… trải rộng trên toàn đất nước, các thành phần kinh tế, các Bộ có quản lý công trình xâydựng.