• Đề án: “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam”

Triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường năng lực kiểm định chất lượng, nâng cao chất lượng và bảo đảm an toàn công trình xây dựng, đáp ứng yêu cầu phát triển xây dựng tới năm 2015 và tầm nhìn tới năm 2020.
Đề án cũng đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2015 là tăng cường năng lực cho các tổ chức thí nghiệm,
kiểm định và chứng nhận phù hợp.
Kinh phí thực hiện đề án được ngân sách nhà nước bố trí theo phân cấp và theo nội dung và nhiệm vụ của đề án.

  • Đề án 2 thuộc “Chương trình quốc gia bảo hộ lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động năm 2009”

Biên soạn giáo trình huấn luyện về biện pháp an toàn lao động khi sử dụng vật liệu nổ trên công trường xây dựng, khi phá dỡ công trình cũ.
Biên soạn Sổ tay an toàn lao động cho người lao động làm việc khi sử dụng vật liệu nổ trên công trường xây dựng, khi phá dỡ công trình cũ.

  • Tăng cường năng lực để đảm bảo chất lượng công trình xây dựng Việt Vam do Jica tài trợ