CDMI thường xuyên tổ chức các hội nghị và các lớp học Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực: quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng.