Sửa Luật Xây dựng: Giảm nhiêu khê cấp phép, tăng chế tài với sai phạm