Đo đạc các thông số kỹ thuật cho các thiết bị, vật liệu hay máy móc