• Khai thác ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, các mô hình quản lý tiên tiến của thế giới về các lĩnh vực: lập hệ thống quản lý chất lượng, giám sát chất lượng, giám định chất lượng, chứng nhận chất lượng công trình xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
  • Là cầunối tăng cường hợp tác quốc tế, công nhận, thừa nhận lẫn nhau giữa các tổ chức tư vấn, kiểm định chất lượng xây dựng trong khu vực và toàn cầu.