TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng, được thành lập theo quyết định số 249/QĐ-BXD ngày 16/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tên giao dịch:

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

Tên tiếng Anh:

CENTER FOR DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION MANAGEMENT AND INSPECTION TECHNOLOGY

Tên viết tắt:

CDMI

Trung tâm Phát triển công nghệ quản lý và kiểm định xây dựng là đơn vị trực thuộc Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có chức năng giúp Cục trưởng Cục Giám định tổ chức nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực: quản lý dự án đầu tư xây dựng, giám định và kiểm định chất lượng công trình xây dựng và sản phẩm xây dựng; chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn cho sản phẩm xây dựng và hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng.

NHIỆM VỤ

 1.  Tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực: quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng; chứng nhận sự phù hợp hệ thống quản lý chất lượng, đánh giá sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng, chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn cho sản phẩm xây dựng.
 2. Tổ chức thực hiện việc giám đính chất lượng, giám định sự cố, tư vấn kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dung, thẩm tra và phản biện các vấn đề kỹ thuật theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng hoặc do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao.
 3. Giúp Cục trưởng Cục Giám định điều hành Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam.
 4. Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực: quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng.
 5. Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nghiệp vụ trong các lĩnh vực: quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng, giám sát đánh giá dự án đầu tư, giám sát thi công xây dựng, thí nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng, chỉ huy trưởng công trình, định giá xây dựng, nghiệp vụ đấu thầu, an toàn thi công xây dựng.
 6. Tổ chức thực hiện các dịch vụ tư vấn: kiểm tra, chứng nhận chất lượng công trình xây dựng; kiểm định, giám định chất lượng, đánh giá nguyên nhân sự cố; quản lý dự án đầu tư xây dựng; tư vấn đấu thầu; thẩm tra thiết kế và dự toán; tư vấn bảo trì công trình; tư vấn thiết bị kiểm định, xây dựng hệ thống và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.
 7. Tổ chức các sự kiện liên quan tới chuyển giao công nghệ xây dựng, khen thưởng đối với các công trình đạt chất lượng cao như: Triển lãm công nghệ xây dựng, giải thưởng chất lượng xây dựng.
 8. Thực hiện hợp tác quốc tế, khai thác, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, các mô hình quản lý tiên tiến của thế giới. Là cầu nối tằng cường hợp tác quốc tế, công nhận, thừa nhận lẫn nhau giữa các tổ chức tư vấn, kiểm định chất lượng xây dựng trong khu vực và toàn cầu.
 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do bộ trưởng Bộ Xây dựng và Cục trưởng Cục Giám định giao.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

 1. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN
 2. PHỔ BIẾN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
 3. THƯỜNG TRỰC MẠNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM
 4. TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN LIÊN QUAN: GIẢI THƯỞNG CÔNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO, TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG, CÁC HỘI THẢO, HỘI NGHỊ…
 5. THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH, GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG, TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH THEO YÊU CẦU CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
 6. CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN